Výchozím dokumentem pro aktualizaci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je úprava RVP PV na základě ustanovení zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Upravený ŠVP PV nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické poradě dne 31. 8. 2017.
Průběžně je aktualizován vždy k 1.9. každého nového školního roku.
ředitelka školy

Úvod do ŠVP PV

OBSAH

1.    Identifikační údaje o mateřské škole
2.    Obecná charakteristika školy
2.1.    Počet a kapacita školy/tříd
2.2.    Počet pracovníků
2.3.    Charakter a specifika budovy
3.    Podmínky vzdělávání
3.1.    Věcné podmínky
3.2.    Životospráva
3.3.    Psychosociální podmínky
3.4.    Organizace
3.5.    Řízení mateřské školy
3.6.    Personální a pedagogické zajištění
3.7.    Spoluúčast rodičů
3.8.    Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3.8.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
3.8.2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole
3.8.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
3.9.    Podmínky vzdělávání dětí nadaných
3.10.    Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
4.    Organizace vzdělávání
4.1.    Charakteristika tříd
4.2.    Kritéria pro přijímání dětí
4.3.    Povinné předškolní vzdělávání dle § 34a školského zákona
4.4.    Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona
5.    Charakteristika vzdělávacího programu
5.1.    Vzdělávací cíle a záměry
5.2.    Přístupy, formy a metody práce
6.    Vzdělávací obsah
6.1.    Klíčové kompetence
6.2.    Témata a obsah integrovaného bloku
7.    Evaluační systém a pedagogická diagnostika
7.1.    Kontrolní činnost
7.2.      Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí
7.3.    Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy
8.    Součásti ŠVP
8.1.      Třídní vzdělávací programy
8.2.      Rozpis služeb v pavilonech
8.3.      Povinnosti učitele mateřské školy
9.  Seznam použité literatury

Úvod do ŠVP PV

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí systému vzdělávání.

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti.

Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Tato věta se s účinností od 1. 9. 2020 mění takto: Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

Školský zákon ustanovuje ŠVP jako povinnou součást dokumentace mateřské školy. Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou.

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči.

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost
a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení.

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí.

Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních.

V předškolním vzdělávání je v dostatečné míře uplatňováno situační učení, spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte.

V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Integrované bloky svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. Pokud se dítě setkává se stejným obsahem i mimo formální vzdělávací nabídku, při příležitostech neplánovaných a vidí jej v přirozených logických vztazích a životních souvislostech, jsou výsledky vzdělávání ještě účinnější.

1. Identifikační údaje školy

Název školy:       Mateřská škola „Klíček“, Liberec,  Žitná 832/19, příspěvková organizace
sídlo :                  460 06 Liberec 6, Žitná 832/19
práv. postavení :  příspěvková organizace
kontakty:             tel. 485 130 939, 485 130 940   e-mail: ms54.lbc@volny.cz

Zřizovatel  :         Statutární město Liberec

sídlo:                   460 59 Liberec 1, Náměstí Dr. E. Beneše 1
kraj :                    Liberecký

Typ školy:           Mateřská škola     IZO-600079341 Školní jídelna

Změna zařazení:  od   1.1.2003

2.1. Počet a kapacita školy/tříd

počet heterogenních tříd: 3 + 1 speciální třída

počet dětí:
98  (84 + 14 ve speciální třídě)

po 28 v běžné třídě na základě výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě a v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

průměr na třídu: 24,5

průměr na učitele: 12,25

2.2. Počet pracovníků

Na škole pracuje celkem 8 pedagogů (z toho 1 speciální pedagog), 1 asistent pedagoga ve speciální třídě, všechny pedagogické pracovnice splňují pedagogickou i odbornou způsobilost v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších. Dále celkem 5 nepedagogických  pracovnic – dvě kuchařky, hospodářka, školnice a uklízečka.

Kolektiv zaměstnanců je stabilní a všichni vytváří prostředí plné pohody a klidu, které je pro život dětí v mateřské škole základní podmínkou. Pořádáme  mimoškolní aktivity nad rámec pracovních povinností zaměstnanců a to lze jen se skutečně sehraným kolektivem, který dělá vše s nadšením a rád po děti.

2.3. Charakter a specifika budovy

Mateřská škola se nachází na největším panelovém sídlišti v Liberci – Rochlice a byla otevřena v září roku 1982. Dopravní dostupnost MHD č. 12 po 10 minutách z centra města, v dopravní špičce po 5 minutách. Škola má kolem sebe dostatek zeleně, která je převážně tvořena hezkou školní zahradou, vybavenou třemi pískovišti a herními prvky značky Company, přírodním bludištěm a dřevinami k lezení, šplhání a úkrytu. V letních měsících poskytuje dětem dostatek stínu.

V roce 2010 a 2011 prošla budova školy rekonstrukcí – nové dětské sociální zařízení (umývárny), okna, zateplení střechy a pláště budovy v rámci úspor energií. Školu tvoří dva patrové pavilony spojené jednopodlažní hospodářskou budovou, ve které je kuchyně, sklady, prádelna a kanceláře. V minulosti byl jeden pavilon jesle a druhý mateřská škola, hospodářskou budovy měly pavilony společnou.

Mateřská škola má celkem 4 třídy, z toho do tří tříd jsou děti přijímány po 28 dětech a jedna třída je speciální se zaměřením na grafomotoriku, logopedickou péči a poruchy učení a má kapacitu 14 dětí. Názvy tříd jsou Sluníčka, Motýlci, Hvězdičky a Broučci.

Vybavení školy nábytkem je na průměrné úrovni, třídy jsou hlavně vybaveny kvalitními  pomůckami a hračkami, které jsou každý rok doplňovány a to nejen z prostředků od zřizovatele, ale i z vykázaných podpůrných opatření a díky pomoci rodičů.

Vybavení školní kuchyně se průběžně obměňuje, ale pouze drobnými pomůckami, je nutná celková rekonstrukce školní kuchyně, čtyři výdejní kuchyňky jsou vybavené novým kuchyňským nábytkem, dřezy a myčkami z rozpočtu školy.

Hygienické podmínky školy (mimo školní kuchyně) odpovídají normám a požadavkům KHS.

3. Podmínky vzdělávání

3.1. Věcné podmínky

Věcné (materiální) podmínky jsou vyhovující. Dostatečně velké prostory (třída s hernou) vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety)
i vybavení pro odpočinek dětí (plastová lehátka) jsou přizpůsobeny požadavkům (zdravotně nezávadné a bezpečné).

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno.

Podstatná část hraček, pomůcek  je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje velká školní zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity – pískoviště, prolézačky a houpačky, labyrint s tújí a tunel z vrbového proutí, prořezané stromy na lezení, plochu ze zámkové dlažby na míčové hry. Zahradní pomůcky a hračky (na pískoviště, míče, tělovýchovné náčiní, křídy aj.) jsou každoročně obměňovány, náčiní i nářadí na jaře projde revizí.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin).

3.2. Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava důslednou skladbou jídelníčku. Je dodržena technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin. Pitný režim je zajištěn ve třídách i venku po celý den lahvičkami, které si děti denně nosí z domova (bylinkové čaje, šťávy, ovocné džusy, vodu aj.), během dne si doplňují z termosů (čaj, šťávu, vodu) a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně děti nutit do jídla! Jsou respektovány individuální požadavky – alergie dětí, případné diety (dieta zajištěna zákonným zástupcem a zkonzultována se zdravotním ústavem v Liberci). Vybavení školní kuchyně ani personální zajištění neumožňuje dietu vařit.

Denní rytmus a řád

Denní rytmus a řád je natolik flexibilní, aby umožňoval činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (rodiče mohou děti přivádět podle svých možností, oslavy narozenin, náhlá změna počasí aj.).

Pobyty dětí venku

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (převážně na školní zahradě), činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší. Preferujeme pobyt dětí i v odpoledních hodinách a to na školní zahradě. Děti jsou vybaveny vhodným oblečením do deště i mrazu, školní zahrada umožňuje i zimní sporty (bobování, klouzání), dostatek stínu v letních měsících.

Pohybové využití

Děti mají dostatek pohybu na školní zahradě a to v kterémkoliv ročním období. Časté výlety mimo Liberec v lesním a kopcovitém terénu (přeprava vlakem). Vhodný je i interiér školy, jednou týdně využití velké tělocvičny ZŠ Dobiášova, městský plavecký bazén.

Respektování individuálních potřeb dětí

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program – kreslení, omalovánky, prohlížení dětských knih a časopisů, vystřihovánky, modelování nebo jen klidné hraní s plyšovou hračkou na lehátku). Donucovat děti ke spánku na lehátku je nepřípustné!

Denně je před odpočinkem zařazena četba pro děti a to i na pokračování, relaxační hudba.

Organizace a časové rozvržení zájmových kroužků

Grafomotorický kroužek – každé pondělí od 13,00 do 17,00 hodin, objednáváno je 1 dítě na logopedii a maxim. 6 dětí na grafomotoriku, rodiče jsou po celou dobu přítomni a jsou jim vysvětleny problémy, na které je potřeba se do příští návštěvy zaměřit (cvičení s dětmi) – dohoda o provedení  práce VHČ

Keramický kroužek – v odpoledních hodinách ve třídě broučků (14,15 – 16,00) – dohoda o provedení práce VHČ

Flétnav logopedickém kabinetu vždy v úterý, středu, čtvrtek a pátek, přibližně v čase od 12,30 do 13,00 hodin (před odpoledním odpočinkem) – zajišťují kmenové učitelky

Plavecký výcvik – vždy ve smluvený den na základě smlouvy v dopoledních hodinách od 10,00 do 10,45 hodin v plaveckém bazénu (smlouva),

Instruktor Ještědské sportovní

Pěvecký sboreček  POUPÁTKA – vždy v úterý v 10,00 – 10,30 hodin – vede kmenová učitelka

Taneční kroužek – ve třídě sluníček ve středu od 14,45 – 15,15 hodin (smlouva) VHČ

Angličtina –  ve třídě broučků v odpoledních hodinách 14.30 – 15,00 hodin – pokud se ve školním roce utvoří ze zájemců skupina min.12 dětí – externí pracovník VHČ

Časový harmonogram akcí školy

Září – polodenní a celodenní výlety s ekologickým programem (Divizna, Střevlík)

Říjen – polodenní výlety, návštěva divadla

Listopad – návštěva divadla, ve spolupráci se základní školou Dobiášova  využívat sportovní areál školy během zimních a jarních měsíců(říjen – květen)

Prosinec – vánoční besídka, zdobení vánočního stromečku v ZOO Liberec se zimní prohlídkou

Leden – zimní hry, lyžařský kurz, divadlo

Únor – návštěva divadla, využít  sportovních center v městě Liberci (Tip aréna, Babylon)

Březen – velikonoce (SML, galerie)

Duben – polodenní a celodenní výlety, sportovní olympiáda

Květen – 5 ti denní ozdravný pobyt dětí mimo Liberec (Malá Dolní Úpa)

Červen –  MDD s karnevalem, zahradní slavnost s rozloučením se školáky (účast rodičů, zástupců města a kraje a široké veřejnosti)

3.3. Psychosociální podmínky

Děti i dospělí se cítí ve škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nejsou zatěžovány spěchem a chvatem, všechny mají rovnocenné postavení, projevy zesměšňování či podceňování jsou nepřípustné!

Nezbytnou mírou omezení je naučit se respektovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.

Ve vztazích mezi dětmi i dospělými se projevuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a naopak děti podporuje v samostatných pokusech, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje jejich projevy.

3.4. Organizace

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich potřeby.

Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity (cvičení s owrbaly a různým náčiním, protahování a posilování těla, vhodné pohybové a relaxační hry).

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim (přivítání s učitelkou a nabídkou  hry u stolečku či zapojení do malé skupinky  2 – 3 dětí nebo do větší skupiny).

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a pracovaly svým tempem.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno na ranní a odpolední půlhodinu při scházení a rozcházení dětí. Plánovaná i neplánovaná nepřítomnost učitelky je řešena zástupem jiné učitelky (pracovní poměr na dobu určitou).

3.5. Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.

Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.

Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje
a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.

Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními učitelkami, zaměstnanci školy.

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Kompetence: ředitelka školy

 • řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci, koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy a pedagogických a provozních porad
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy
 • sestavuje všem pracovníkům školy jejich pracovní náplň, s pracovní náplní jsou pracovnice seznámeny před vstupem do pracovního poměru
 • odpovídá za kvalitu práce zaměstnanců
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole, a zajišťuje účinné využívání prostředků k diferencovanému odměňování pracovnic, podle výsledků jejich práce
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy
 • je při výkonu své funkce oprávněna písemně pověřit zástupkyni školy, aby za ni v době její nepřítomnosti činila vymezené právní úkony
 • schvaluje organizační strukturu školy a školní program, plánuje, organizuje a kontroluje úkoly a opatření, která směřují k zabezpečení činnosti školy
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce
 • vytváří podmínky pro výkon školní inspekce
 • seznamuje zaměstnance s právními předpisy, s předpisy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochranou (dále jen BOZP a PO)
 • zabezpečuje uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe
 • zajišťuje péči o děti se specifickými vývojovými poruchami
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Rozděluje úkoly vedení mezi sebe a svojí zástupkyni podle popisů práce.
 • usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance školy
 • sestavuje prázdninový provoz školy a zpracovává přehledy požadavků pracovnic na dovolené

zástupkyně ředitelky

 • zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti a činí za ní neodkladná rozhodnutí
 • na pracovišti kontroluje dodržování pracovních náplní a pracovní doby pracovnic
 • pomáhá při plnění úkolů a kontrole na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany
 • zajišťuje spolupráci s PPP, SPC a dalšími speciálními centry
  • je pověřena organizací preventivní logopedické péče na škole, pracuje jako konzultant třídních učitelek, kontroluje evidenci logopedické péče na třídách

hospodářka

 • je přímo podřízena ředitelce školy, protože jídelna je součástí školy
 • řídí školní jídelnu, odpovídá za její provoz a plynulý chod
  • je plně zodpovědná za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP ve školní kuchyni
  • odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a dodržování spotřebních norem
  • odpovídá za inventář školní jídelny, eviduje nákupy a výdeje
  • vede knihu inspekčních záznamů
  • vede a zpracovává inventarizaci majetku školy v programu Relax
  • zajišťuje objednávání drobných oprav (instalatérské, elektro, údržbu školní zahrady)
   • provádí platby, vede účetnictví školy, které předává měsíčně ke zpracování smluvní firmě

Organizační a řídící formy

Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena dle centrálních pokynů vedení školy.

Dle těchto pokynů vedou pedagogické pracovnice třídní knihy, docházku dětí, evidenční listy dětí, IVP, autoevaluaci, omluvenky dětí v posledním ročníku MŠ a další třídní dokumentaci. Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí ředitelka školy. Základní dokumentace školy je uložena v kanceláři ředitelky školy, ve třídách je uložena třídní dokumentace, vyřazená dokumentace v archivu.

Dokumentace v mateřské škole:

Základní dokumentace příspěvkové organizace (zřizovací listina, výpis z OR, ŽL, zařazení do sítě škol)

Řády školy – školní řád a  vnitřní řád, organizační řád, směrnice

Třídní knihy, docházky dětí

Evidenční listy dětí

Záznamy o dětech (zprávy ze šetření dětí PPP, SPC, neurologem)

Rozhodnutí o zařazení dítěte do mateřské školy

Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte

Záznamy z kontrol, protokoly

Školní vzdělávací program

Třídní vzdělávací programy

Personální a hospodářská evidence související s provozem škol (pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců)

3.6. Personální a pedagogické zajištění

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci.

Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.

Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti.

Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin, problém je ve třídě, kde pracuje ředitelka (nařízení vlády č.239/2015 Sb., rozsah přímé výchovné činnosti). Řešením je přijetí učitelky na zkrácený úvazek 0,5, která překrývání přímé pedagogické činnosti za ředitelku ve třídě splní. Zajištění mzdových prostředků pro tohoto pedagoga bude v jednání s KÚ popř. zřizovatelem.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

Specializované služby, jako je logopedie či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěna na škole speciálním pedagogem, který spolupracuje s příslušnými odborníky (školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.).

3.7. Spoluúčast rodičů

Nejbližšími spolupracovníky školy jsou rodiče.

Spolupráce funguje na základě partnerství – oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje (osobně, formou nástěnek, letáčků).

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Do života a soukromí rodiny nezasahují (vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad).

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni
o všem, co se v mateřské škole děje.

Rodiče si mohou sjednat schůzku s učitelkou i za přítomnosti ředitelky školy.

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Společné schůzky rodičů budou probíhat v jednotlivých třídách za přítomnosti ředitelky, hospodářky školy a třídních učitelek vždy v září a v březnu.

Na zahradní slavnosti v červnu se sejdou rodiče ze všech tříd a za účasti vystoupení dětí (program) společně ukončíme školní rok, rozloučíme se s dětmi, které odcházejí do 1.tříd ZŠ.

Spolupráce s SPC

Spolupráce s PPP

Spolupráce s dětskými pediatry dětí dle potřeby, při řešení zdravotních problémů

Dle potřeby jsou dětem se speciálními vzdělávacími potřebami navrhovány další odborná vyšetření (např. DPA)

ZŠ Dobiášova zve děti na různé společenské akce do školy, kde se tak děti seznamují s prostředím, které budou navštěvovat.

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Každý školní rok škola žádá  Krajský úřad Libereckého kraje OŠMTS o souhlas ke zřízení speciální třídy.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.  Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

3.8.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP (plán pedagogické podpory) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP (individuální vzdělávací plán). PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení.

3.8.2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

Podpůrná opatření (PO) se v mateřské škole poskytují ve dvou oblastech.

Charakteristika 1. stupně podpory:

škola – identifikuje speciální potřeby dítěte

-   navrhne PO 1.stupně

-  třídní učitelky vypracují plán pedagogické podpory (PLPP)

-  realizuje PO dle PLPP

-  vyhodnocuje průběžně

Když škola zjistí, že tato PO stačí k naplnění speciálně vzdělávacích potřeb dítěte, používá PO do té doby, po kterou jsou efektivní. Když dítě po 3 a nejdéle po 6 ti měsících selhává, nenastane očekávané zlepšení ve výkonech, škola kontaktuje prostřednictvím zákonného zástupce dítěte školské poradenské zařízení (PPP, SPC).

Charakteristika 2. – 5. stupně podpory:

školské poradenské zařízení (např. SPC.PPP) – identifikuje speciální potřeby dítěte

-              navrhuje PO ve 2. – 5. stupni

-  spolupracuje se školou, metodicky vede při

realizaci PO

-              vyhodnocuje efektivitu navržených PO

Škola obdrží „Doporučení školského poradenského zařízení“ a dle doporučení vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP) a metodicky s dítětem pracuje. V naší škole jsou tyto děti zařazené v menším kolektivu speciální třídy (max. počet 14 dětí).

3.8.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.  Učitelky zajišťují tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a jsou vzdělány v oblasti speciální pedagogiky.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je zabezpečeno:

-   uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

-   realizace stanovených podpůrných opatření 1. – 3. stupně při vzdělávání dětí

-  osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

-   spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství

-  snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

-   přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí.

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se jejich naplňování přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem, děti jsou integrovány podle možností i do běžných tříd školy.

Ve třídě s menším počtem dětí je potřeba dětem s poruchami pozornosti a vnímání a s poruchami řeči zajistit:

 • osvojení specifických dovedností
 • zklidňující klima prostředí
 • zvýšený bezpečnostní dohled
 • důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti
 • dostatek kompenzačních (technické a didaktické) pomůcek a hraček a jejich využívání
 • kvalitní průběžnou logopedickou péči
 • těsnou spolupráci s odborníky a s rodiči dítěte
 • dobrou spolupráci s pedagogy i ostatními zaměstnanci školy

Speciální pedagog pracuje dle platné legislativy – vyhlášek, sleduje jejich novelizaci, spolupracuje s SPC, PPP a dalšími odborníky, účastní se vzdělávání v této oblasti, které uplatňuje při výchovně vzdělávání, zpracovává podklady ke statistice, rozpočtům a podává informace ředitelce k dalšímu zpracování pro zřizovatele, KÚ aj.

3.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

V mateřské škole se často nesetkáme s nadaným dítětem.  A pokud některé vyniká v nějaké činnosti, tak většinou se jedná o výtvarnou nebo hudební oblast. Upozorníme rodiče a po konzultaci navrhneme zapojení dítěte do mimoškolního kroužku v LŠU.

3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte.

Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují.

V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží

pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé

přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických

dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

 • mateřská škola není vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti – bude průběžně vybavováno
 • dvouleté děti budou do budoucna ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvou
 • leté děti – ve třídě bude použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě s věkově heterogenním uspořádáním, tím je zajištěna bezpečnost dětí s předkládáním přiměřeného množství podnětů
 • prostředí bude upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku
 • mateřská škola není vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny 2 letých dětí
 • šatna není vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby
 • zajištění vyhovujícího režimu dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek) není problém
 • mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami
 • dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
 • vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí
 • učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup
 • v mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy, učitelky budou odborně proškoleny pro práci s dvouletými dětmi.

4. Organizace vzdělávání

4.1. Charakteristika tříd

Tři běžné třídy a jedna speciální jsou heterogenní (věkově smíšené), do tříd zařazujeme děti od 3 let podle požadavků a přání rodičů, sourozence spolu nebo naopak každého zvlášť, pokud se přijaté děti znají z bydliště a jsou na sebe zvyklé a podobně. Pokud není naplněna kapacita školy, žádá škola zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu a přijímá i děti mladší tří let (tříleté do konce příslušného kalendářního roku nebo s nástupem od 2.pololetí školního roku).

Ve třídách jsou zařazeny individuálně integrované děti, které docházejí za doprovodu rodičů  do grafomotorického kroužku. Pedagogové pracují dle zpracovaného individuálního plánu, využívají konzultace se speciálním pedagogem a spolupracují s ním.

V každé třídě působí souběžně dvě učitelky při pobytu venku tj. na vycházce, na školní zahradě, na akcích mimo areál školní budovy – plaveckém výcviku, v tělocvičně ZŠ, na lyžařském kurzu, výletech a exkurzích, návštěvě divadla a při cestování v dopravních prostředcích.

4.2. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Jsou stanoveny směrnicí:

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do Mateřské školy „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace, rozhoduje ředitelka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zápis do mateřské školy se dle § 34 ods. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn na zápisovém portálu a případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu pro celé město Liberec (vyjma MO Vratislavice nad Nisou). Podrobné informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, informace o mateřských školách a počtech přijímaných dětí v jednotlivých mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na URL: https://zapisydoskol.liberec.cz/ .

V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna na zápisovém portálu způsobem v místě obvyklým.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Tato povinnost se od 1. 9. 2017 nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání jsou rozpracovány ve školním řádu školy.

Školský zákon definuje přednostní přijetí dítěte do mateřské školy s různým datem účinnosti takto:

od 1. 9. 2017 přednostní přijetí 4letého dítěte, od 1. 9. 2018 přednostní přijetí 3letého dítěte a od 1. 9. 2020 přednostní přijetí 2letého dítěte.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

Mateřská škola má jednu speciální třídu pro děti se smyslovými a závažnými logopedickými poruchami (zrak, sluch).  Do speciálních tříd mohou být děti zapsány dle § 16 odst. 9 školského zákona výhradně na doporučení školských poradenských zařízení, které vychází z doporučení pediatrů nebo odborných lékařů, které vydá školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Ukončení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle § 35 odst. 1 školského zákona.  Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

a)     dítě se bez omluvy zákonných zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva po sobě jdoucí týdny,

b)     zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)      zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně tj. dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Příloha ke směrnici:

-       počet volných míst pro nadcházející školní rok

-       termín konání zápisu do mateřské školy

-       kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok

4.3. Povinné předškolní vzdělávání dle § 34a školského zákona

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

 • povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů a je bezplatné
 • nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením
 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v době zápisu, pokud ještě nedochází do MŠ
 • pravidelná denní docházka v pracovní dny se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání, mimo dny školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách
  • podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání může zákonný zástupce e-mailem (požádá o uvolnění, bude povoleno nebo zamítnuto e-mailem), písemně předat učitelce ve třídě (bude potvrzena kopie) – ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří dnů ode dne výzvy

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole je stanoven ve školním řádu.

4.4. Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Může probíhat celý školní rok nebo jen po jeho určitou část.

 • zákonný zástupce oznámí škole nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku svůj záměr individuálně své dítě vzdělávat
 • oznámení obsahuje identifikační údaje dítěte, období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání
 • ředitelka doporučí zákonnému zástupci oblasti z RVP PV (vytiskne ŠVP PV a Desatero pro rodiče), ve kterých má být dítě rozvíjeno
 • mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech
 • ve školním řádu je stanoven termín a způsob ověřování (v rozmezí listopad – prosinec)
 • zákonný zástupce se s dítětem musí dostavit k ověření, pokud se nedostaví ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání a dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno
 • pokud je individuální vzdělávání ukončeno ze strany ředitelky mateřské školy, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat
 • výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (didaktické hry a pomůcky) hradí zákonný zástupce (pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, hradí pořízení těchto pomůcek stát – jedná se o pomůcky doporučené školským poradenským zařízením na základě podpůrného opatření)

5. Charakteristika vzdělávacího programu

Zaměření celé školy je Zdravé dítě – zdravá budoucnost, tj. převážně na celkový zdravý vývoj dítěte, na vytváření vztahů k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu.

5.1. Vzdělávací cíle a záměry

Vytvářet dětem dostatek podnětů ke každodenním činnostem tak, aby vycházely z prožitkového učení a harmonicky rozvíjely celou osobnost dítěte. Vést děti k získání věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základů kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech oblastí vzdělávání,
a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

působící na své okolí

Vzdělávací oblasti  »  cílové dovednosti dítěte

Dítě a jeho tělo – oblast biologická

 • pohyb a pohybová koordinace
 • nápodoba pohybů
 • koordinace ruky a oka
 • sebeobsluha
 • orientace v tělním schématu

» zachovávat správné držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, ovládat dechové svalstvo, vnímat pomocí všech smyslů, mít povědomí o těle a jeho vývoji, pojmenovat části těla a znát funkce některých orgánů (včetně pohlavních), zacházet s běžnými předměty , pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

Jazyk a řeč

 • slovní zásoba
 • formální vyspělost řeči
 • gramatická správnost řeči
 • stavba vět
 • úroveň verbální komunikace
 • kvalita slovního projevu

» správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, nápady aj., vést rozhovor, formulovat otázky, chápat slovní vtip a humor, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, pohádky aj.), utvořit jednoduchý rým, sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena, číslice popř. slova, projevovat zájem o knížky, užívat telefon

Poznávací schopnosti a funkce

 • vnímání
 • pozornost, soustředěnost
 • paměť
 • tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • rozlišování obrazných znaků a symbolů
 • grafické a výtvarné vyjadřování
 • časoprostorová orientace
 • základní matematické, číselné a početní pojmy a operace
 • číselné a matematické představy
 • řešení problémů a myšlení

» soustředit se na činnost a udržet pozornost, přemýšlet a vést jednoduché úvahy, chápat základní číselné a matematické pojmy, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, vyjadřovat svou představivost a fantazii, řešit problémy, úkoly a situace

Sebepojetí, city, vůle

 • sebeuvědomění a sebeuplatnění
 • sebeovládání a přizpůsobivost
 • vůle, vytrvalost
 • respektování pravidel
 • city a jejich projevy

» na určitou dobu se odloučit od rodičů, rozhodovat o svých činnostech a uvědomovat si svou samostatnost, ovládat své city a přizpůsobovat své chování situacím, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky a umět je vyjádřit, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem kolem nás, vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas, odmítnout nechtěné, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru, respektovat pravidla

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

 • komunikace s dospělým
 • komunikace s dětmi
 • sociabilita a spolupráce

» navazovat kontakty, překonat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství, uplatňovat své individuální potřeby,  přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, ve škole a na veřejnosti, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc

Dítě a společnost – oblast sociálně  kulturní

 • společenská pravidla a návyky
 • zařazení do třídy (skupiny dětí)
 • zapojení do společných her, spolupráce na činnostech

» uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi, pochopit, že každý má ve společenství svou roli, chovat a jednat s ohledem na druhé, adaptovat se na život ve škole a vytvářet prostředí pohody, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí a domluvit se na společném řešení

Dítě a svět – oblast enviromentální

 • adaptabilita ke změnám
 • poznatky, sociální informovanost
 • zdraví a bezpečí

» orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dětí v nejbližším okolí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, mít povědomí o významu životního prostředí

5.2. Přístupy, formy a metody práce

Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších, či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat.

Vzdělávání bude probíhat v jednotlivých třídách vzhledem ke specifickým potřebám dětí a to na základě zpracovaného třídního vzdělávacího programu, který je rozvržen na určité časové úseky. Vzdělávání se bude přizpůsobovat vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí každé věkové skupiny, vývojová specifika budou při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Dětem je zajištěno dle možností prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání je vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním (různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí). Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše vzájemně provázáno a propojeno.

Jednou z forem vzdělávání jsou i činnosti zájmových kroužků pod vedením pedagogů školy v rámci dopolední výuky nebo v odpoledních klidových aktivitách:

hra na flétnu

pěvecký sbor

tělocvična ZŠ Dobiášova

Rodiče mohou přihlásit své děti do tanečního kroužku, keramicého kroužku, na výuku angličtiny, plavecký výcvik. Tyto aktivity probíhají v odpoledních hodinách na základě smluv s pořadatelem o pronájmu prostor. Aktivity jsou součástí ŠVP, prostory jsou pronajímány bezúplatně, pořadatel nečerpá žádné energie, neupravuje pronajatý prostor a nevyužívá zařízení školy (vybavení pomůckami pro výchovu). Rodiče si aktivity hradí nad rámec předškolního vzdělávání, pedagogický dozor při aktivitách je zajištěn.

V zimním období probíhá v odpoledních hodinách týdenní lyžařský výcvik dětí, rodiče jej hradí a pedagogický doprovod dětí zajišťuje škola.

Vzdělávání probíhá rovněž formou polodenních, celodenních výletů, kterým přikládáme velký význam (výlety s výukovým programem v ekocentru Střevlík, Divizna a Čmelák).

Velmi častá je návštěva divadla,  účast na pěveckých soutěžích a akcích pro děti pořádaných různými organizacemi ( zřizovatel SML, Střevlík, Divizna, ZOO, TIP aréna, LTK Liberec aj.).

6. Vzdělávací obsah

6.1. Klíčové kompetence

Jsou to převážně soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého dítěte. Kompetence jsou činnosti, které se propojují a doplňují.

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností
 • rozvoj smyslového vnímání, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
 • rozvoj tvořivosti a posilování přirozených poznávacích citů
 • rozvoj pozitivních citů dítěte ke vztahu k sobě, k ostatním lidem a k okolí
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
 • rozvoj mravního a estetického vnímání a vztahu ke světu, životu, kultuře
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se a spolupracovat
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Výše uvedené cíle jsou dlouhodobější a prolínají se všemi činnosti v mateřské škole pro děti od 2 do 6 ti let.

Kompetence, které jsou považovány za klíčové pro etapu předškolního vzdělávání a které jsou obsaženy ve třídních vzdělávacích programech:

-    kompetence k učení

-   kompetence k řešení problémů

-    kompetence komunikativní

-    kompetence sociální a personální

-    kompetence činnostní a občanské

Dítě ukončující předškolní vzdělávání by mělo zvládnout:

Kompetence k učení

 • soustředěně pozoruje, zkoumá , objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
  • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

Kompetence k řešení problémů

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva a aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní originální nápady), využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazie a představivosti
 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů, pochopí i jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích
 • zpřesňuje si početní představy, využívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční, (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou, dokáže volit mezi nimi
 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu

Komunikativní kompetence

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a slovně sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými…)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné a iniciativní je výhodou
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně jí používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, počítač, encyklopedie, audiovizuální technika, telefon…)
  • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
  • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
  • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
  • spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
  • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, dovede odmítnout
  • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
  • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Kompetence činnostní a občanské

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
  • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže změnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
  • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
  • má smysl pro povinnost ve hře, práci, učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce  a úsilí druhých
  • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých
  • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky

Je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují „vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence.

6.2. Témata a obsah integrovaného bloku – časový plán

Témata jsou společná pro všechny třídy a podle nich jsou zpracovány třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd.

Odemykám školku
vzdělávací cíl:

 • podporovat osobní spokojenost dětí, pohodu, jejich tělesný rozvoj
 • podporovat schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a   rozhodnutích svého okolí
 • vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole (spolupracovat, tolerovat ostatní, … )
 • dávat dětem dostatek příležitosti k samostatnému rozhodování

Co se děje na podzim
vzdělávací cíl:

 • systematicky rozvíjet řeč dětí, zájem o poznávání nového, cvičit dovednosti a schopnosti učení se
 • poskytovat dětem možnosti poznávat hodnoty jako je rovnost všech lidí, soucítění, péče a ohled na jiné lidi, poznávat hodnotu svého zdraví, života, životního prostředí, vztahy mezi lidmi
 • rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb

Těšíme se na vánoce
vzdělávací cíl:

 • podporovat dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost, možnost zasahovat do jeho dění, objevovat nové a neznámé
 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti
 • vytvářet možnosti k rozvoji sebevědomí
 • přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání
 • vést děti k zájmu podílet se na společné činnosti a společném životě

Objevujeme v okolí
vzdělávací cíl:

 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa, dětskou touhu a radost zasahovat do jeho dění, motivovat je k aktivnímu poznávání

Kde bydlí
vzdělávací cíl:

 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, proměn, pohybu, rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se
 • poskytovat dětem možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, péče o druhé a ohled na ně, vnímat životní prostředí jako hodnotu
 • vést děti k poznání, že svou životní situaci mohou ovlivňovat, ale také to, že za svá rozhodnutí jsou zodpovědné

Jaro dělá pokusy
vzdělávací cíl:

 • rozvíjet schopnost dětí porozumět věcem a jevům kolem sebe, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí
 • poznávat život a životní prostředí
 • vést děti k poznání že mohou jednat svobodně, ale i k tomu že, za svá rozhodnutí  jsou odpovědné

Všichni se radují
vzdělávací cíl:

 • rozvíjet schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi
 • komunikovat, spolupracovat, mít porozumění pro různé hodnoty
 • poznávání vlastních zájmů, možností a potřeb

Už vím proč, jak na to
vzdělávací cíl:

 • povzbuzovat chuť k učení, zájem poznávat nové a další, porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost a nutnost porozumění rozdílným hodnotám
 • projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Prázdninové opojení
vzdělávací cíl:

 • opakování dosaženích vědomostí a zkušeností
 • využívání přírodního prostředí a jeho ochrana
 • podporovat správná samostatná rozhodnutí dětí

Za plnění těchto úkolů zodpovídají všechny učitelky ve třídách.

Při tvorbě  třídního vzdělávacího plánu je vhodné řídit se těmito otázkami, které z cílů vyplývají:

 • Jak budeme rozvíjet schopnosti dítěte pro učení? Co získá dítě i mateřská škola?
 • S jakými základy hodnot chceme, aby se dítě v mateřské škole setkávalo, jaké hodnoty,  na nichž je založena naše společnost získá?
 • Jaké vytvoříme dítěti podmínky pro získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost?
 • Jaké má dítě příležitosti pro učení?
 • Jakými hodnotami se v tématu setkává?
 • Jaký má prostor pro samostatnou činnost?
 • Co nového se naučí?
 1. 7. Evaluační systém

7.1. Kontrolní činnost

Ředitelka školy provádí pravidelné kontroly provozu, hospitace u pedagogů a to formou orientační. Má přehled o dění na škole, o plnění pracovních povinností všech zaměstnanců, sleduje a má přehled o osobnostech zaměstnanců, o jejich vztahu k dětem ale i k sobě navzájem. Vytváří na škole příznivé klima a případné konflikty řeší ihned a přímo tak, aby se klima stabilizovalo.

Kontroly v kuchyni a dalších prostorech školy ředitelkou namátkově – nedostatky ústně sděleny odpovídajícímu zaměstnanci a okamžité odstranění nedostatků.

Kontroly provozu se týkají i dodržování pracovní doby a dodržování pracovních náplní pracovnic, bezpečnosti práce. Pokud se budou zjištěné nedostatky opakovat, bude to projednáno na provozní poradě a vyvozeno opatření (snížení osobního ohodnocení aj.).

Hospitace u učitelek budou prováděny převážně orientačního charakteru, namátkové vstupy do třídy aj..Případné zjištěné nedostatky budou ihned po pracovní době konzultovány, popřípadě proveden zápis. Součástí hospitace je i dodržování bezpečnosti při práci s dětmi – nenechávat děti v žádném případě bez dozoru dospělé osoby, u dětí nepoužívat mobilní telefon k soukromým hovorům, zvýšená bezpečnost na zahradě a mimo areál školy, dodržování pracovní doby, jednání se zástupci dětí.

7.2. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení dětí

Autoevaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy.

Komplexní vyhodnocení práce mateřské školy je zaměřeno na oblasti:

 • naplňování cílů programu
 • kvalitu podmínek vzdělávání
 • způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
 • práci pedagogů
 • výsledky vzdělávání.

Evaluace probíhá na úrovni školy na pedagogických poradách nebo třídy a provádí ji každý pedagog, je náplní pedagogických porad.

7.3. Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy

Kritéria evaluace pro pedagogický personál

 1. Vzdělávání pedagogů (rozšiřující studium, speciální studium).
  1. Prezenční činnost školy – účast na výtvarných soutěžích, publikační činnost, účast na veřejných akcí pořádaných KÚ LK, zřizovatelem a veřejnými organizacemi.
  2. Tvorba vlastního projektu a jeho realizace ve výchovně vzdělávací činnosti.
   1. Výkon funkce metodika a další pedagogická činnost regionálního rozsahu a významu, včetně organizací regionálních soutěží.
   2. Spolupráce s SPC a PPP, s rodičovskou veřejností.
   3. Ztížené podmínky při péči o integrované děti.
   4. Práce pedagoga ve třídě s ředitelkou školy (především náročnost na pobyt venku).
   5. Vedení kroužků na škole (flétny, výtvarný kroužek).
   6. Účast na kurzech a vzdělávacích akcí – zájem o rozšíření odborného vzdělávání.
   7. Vedení sbírek, hmotná odpovědnost.
   8. Vlastní výkon v přímé práci s dětmi.
   9. Doprovod dětí na akce (plavecký výcvik aj.).
   10. Kvalita třídnické práce, vedení dokumentace.
   11. Dodržování nařízení (např. BOZP aj).
    1. Vstřícnost, ochota a samostatnost při plnění úkolů nad rámec základních povinností, pomoc při řešení krizových situací (přesčasová práce z důvodu pracovní neschopnosti učitelů).
    2. Kvalita plnění dalších úkolů vyplývajících z pracovního řádu (spuštění alarmu v MŠ a výjezd ke kontrole).
 1. 8. Součásti ŠVP

8.1. Třídní vzdělávací programy

Jsou vždy pro určitou třídu rozvrženy na určité časové úseky a jsou vedeny v jednotlivých třídách. Vycházejí ze ŠVP a pedagogové v nich volí pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace těchto činností (formy), doplňují jej o různé akce. Součástí je také průběžné hodnocení. Při jeho tvorbě pedagogové uplatňují své dovednosti a tvořivost a neustále je zdokonalují.

 1. 9. Seznam použité literatury

1. Upravený RVP PV nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

Tým autorů: Mgr. Hana Splavcová (NÚV Praha); doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (PedF UP Olomouc); PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK Praha); PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (PedF MU Brno)

Spolupráce na tvorbě: pracovní skupina NÚV

Odborná konzultace: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. (PedF UK Praha); Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová (MŠMT), zástupci pedagogických fakult, oborových organizací a asociací

2. Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-38628/2016-1

3. ŠVP  PV MŠ „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19